Ethiek

Inhoudsopgave
Ethiek
Ethische code NVNLP
klachtenregeling
Ethische code VIV
Alle pagina's

 

Klachtenregeleing en Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AT33 – versie 3 september 2010
AT33 is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen, coaching of andere diensten verkeerd is weergegeven op www.AT33.nl of in een digitale of gedrukte advertentie. AT33 is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht / training tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

Artikel 1 Definities
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AT33 en de opdrachtgever van coaching, opleidingen, training, advies of acquisitie opdrachten.
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee AT33 een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen, coaching, training advies of acquisitie opdracht, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de opleiding, coaching training, advies of acquisitie opdracht.
1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de opleiding, coaching of training deelneemt.
1.4 Onder coachee wordt verstaan de persoon op wie de coaching betrekking heeft.
1.5 Onder opleiding wordt eveneens verstaan leren via een training of workshop

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt van diens aanmelding via
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , een opdrachtbevestiging van AT33 ondertekent dan wel dat AT33 een overeenkomst van een opdrachtgever ondertekent.
2.2. In geval van coaching bij een particuliere opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de coachee het Informed Consent ondertekent. Het Informed Consent is een verklaring waarin de afspraken en verantwoordelijkheden rondom het te starten coachingstraject in zijn vastgelegd.
2.3. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.
2.4. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. AT33 en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen. 2.5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door AT33.

Artikel 3 Annulering opleiding
3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een opleiding en of training, schriftelijk of per door AT33 bevestigde email te annuleren.
3.2. De opdrachtgever kan de opleiding tot 31 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag annuleren tegen annuleringskosten van 10% van de deelnamekosten.
3.3. Bij annulering tussen 31 en 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag betaalt de opdrachtgever 50% van de deelnamekosten.
3.4. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
3.5. De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet, zulks ter bepaling aan AT33. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De vervanging geldt voor de gehele opleiding.
3.6. AT33 heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de opleiding te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan AT33 betaalde bedrag.
3.7. Vanwege de kwaliteit van de training en het beoogde eindresultaat behoudt AT33 zich het recht voor de aanmelding van een deelnemer te weigeren, of een deelnemer uit een lopende training te verwijderen. Dit altijd onder duidelijke vermelding van de reden. De opdrachtgever heeft dan afhankelijk van de verwijtbaarheid recht op een gehele of gedeeltelijke teruggave van het aan AT33 betaalde bedrag.


Artikel 4 Annulering coaching
4.1. De coachee heeft het recht om een afspraak tot 2 werkdagen voor aanvang van de afspraak kosteloos te annuleren.
4.2. Bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van de afspraak wordt de volledige afspraak in rekening gebracht.
4.3. Als de coachee te laat op een afspraak verschijnt wordt de volledige sessie in rekening gebracht.

Artikel 5 Annulering advies en of acquisitie opdracht
5.1. De opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst voor een advies of acquisitie opdracht tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht kosteloos te annuleren.
5.2. Indien de opdracht wordt geannuleerd binnen 30 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht of tijdens de uitvoering daarvan is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de opdracht te voldoen indien er een vast bedrag voor de opdracht is afgesproken.
5.3. Indien de opdracht wordt geannuleerd binnen 30 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht of tijdens de uitvoering daarvan is de opdrachtgever verplicht om nog twee termijnen te voldoen. De opdrachtgever heeft het recht om met AT33 afspraken te maken over een inhoudelijke invulling van deze twee termijnen.

Artikel 6 Betaling
6.1. AT33 brengt de deelnamekosten voor opleidingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen uiterlijk 14 dagen voor de eerste opleidingsdag. Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 7 dagen na facturering door AT33, doch voor aanvang van de eerste opleidingsdag.
6.2. Voor de opleidingen is een gespreide betaling mogelijk, te voldoen naar evenredigheid voor ieder opleidingsblok of in andere verdeling, af te spreken met AT33.
6.3. AT33 brengt de kosten voor individuele coaching in rekening per maandelijkse factuur. Hierin worden de coachingssessies van de afgelopen periode gefactureerd.
6.4. De kosten voor teamcoaching of coachingspakketten worden na acceptatie van een offerte eenmalig gefactureerd en dienen voorafgaand aan het traject te zijn betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.5. De kosten voor een langer durend zakelijk advies- of coachingstraject worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht met een standaard frequentie van één maand.
6.6. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan At33.

Artikel 7 Vragen
7.1. Vragen van opdrachtgevers, coachees of deelnemers over de opleiding, coaching of andere dienstverlening van AT33 worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen beantwoord.
7.2. Indien het beantwoorden van de vragen een langere verwerkingstijd met zich meebrengt wordt de ontvangst van de vraag uiterlijk binnen 10 werkdagen bevestigd en wordt een indicatie gegeven van de termijn waarop het definitieve antwoord kan worden verwacht.

Artikel 8 Intellectueel eigendom
8.1. Het auteursrecht op de door AT33 uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, grondkaarten en welke andere gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen "materialen", berust bij AT33, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
8.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AT33 mogen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
8.3. Het maken van geluidsopnames tijdens een opleiding is niet toegestaan.
8.4. Het maken van beeldopnames tijdens een opleiding is alleen op bepaalde tijden toegestaan in overleg met de trainer.
8.5. Tijdens deze training kunnen foto-, film- en geluidsopnamen worden gemaakt. Dit materiaal is eigendom van AT33. AT33 heeft het recht dit materiaal voor eigen (communicatie) doeleinden te gebruiken.

Artikel 9 Klachten
9.1. Indien een opdrachtgever, coachee of deelnemer niet tevreden is over de dienstverlening, dient die dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 kalenderdagen na beëindiging van de overeenkomst te melden bij AT33. Dit kan schriftelijk of door te mailen aan
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. met in het onderwerpveld de tekst VERTROUWELIJK.
9.2. AT33 zal de klacht vertrouwelijk behandelen.
9.3. AT33 zal zich inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.
9.4. Indien het behandelen van de klacht een langere tijd dan 21 kalenderdagen met zich meebrengt, zal de klager binnen 21 kalenderdagen worden medegedeeld binnen welke termijn uitsluitsel wordt verwacht.
9.5. De opdrachtgever, coachee of klant kan indien ze niet tevreden zijn over de door AT33 aangeboden oplossing of de doorlooptijd van de behandeling zich wenden tot de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) waarbij AT33 is aangesloten. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt de klacht behandeld door de onafhankelijke klachtencommissie of de tuchtrechtcommissie van de VIV.
9.6. De uitspraak van de commissies van de VIV is bindend voor AT33 en eventuele consequenties zullen door AT33 zo snel mogelijk worden afgehandeld.
9.7. Het indienen van een klacht is voor de klager kosteloos en kan door een klachtenformulier op te vragen bij
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
.
9.8. De reglementen van de klacht- en tuchtrechtcommissie zijn te vinden op de website van de VIV
www.vitaliteitkunde.nl en op www.at33.nl
.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. AT33 spant zich in om de gegeven opleiding, coaching, advies of acquisitie opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
10.2. AT33 is tegenover opdrachtgever, coachee of deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de kosten van de verleende opdracht per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
10.3. AT33 is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4. AT33 is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, coachee, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
10.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 11 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Door een deelnemer, opdrachtgever of coachee verstrekte informatie wordt door AT33, diens personeel en/of voor AT33 werkzame personen vertrouwelijk behandeld.
AT33 conformeert zich aan de geldende privacywetgeving en is gebonden aan de ethische codes van de Nederlandse vereniging voor NLP (NVNLP) en de Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde (VIV).